algemene voorwaarden

lof academy

Op de trainingen van de Lof Academy zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Prestatie Overeenkomst (PO)
Uitvoering van trainingen, workshops of lezingen zijn slechts gegarandeerd indien de prestatie overeenkomst ondertekend door de opdrachtgever aan Lof Media B.V. is geretourneerd. Door ondertekening van de PO gaat de opdrachtgever akkoord met alle voorwaarden, zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

2. Annulering
Alle annuleringen dienden schriftelijk te gebeuren. Indien de opdrachtgever het in de PO beschreven programma geheel of gedeeltelijk annuleert binnen één maand voor het begin van het programma, worden de programmakosten (excl. materiaal) voor 100% aan hem doorberekend. Mocht de annulering plaatsvinden binnen twee maanden voor aanvang van de cursus, dan wordt 50% van de programmakosten in rekening gebracht.

3. Tarieven en kosten
De tarieven worden in de PO genoemd. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, mits anders vermeld. De locatiekosten (inclusief audio-visuele middelen) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Betaling
Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de faktuur op onze rekening. De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatele stelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd of, indien de opdrachtgever een besloten of naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

5. Verhindering van de opdrachtnemer
Indien de opdrachtnemer is verhinderd als gevolg van ziekte, een ongeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal de opdrachtnemer;

a. In overleg met de opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of

b. in overleg met de opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of

c. indien opdrachtnemer en opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden

Lof Media B.V. is jegens opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de opdrachtnemer.

6. Overige bepalingen
Deze PO bevat alle afspraken zoals tussen partijen ter zake zijn gemaakt en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken die tussen partijen zijn gesloten. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op deze PO kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, door middel van door partijen ondertekende stukken.

7. Toepasselijk recht en forum
Op deze PO is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze PO, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.